Uldir

Mythrax the Unraveler mythic 2. 12. 2018

Zul, Reborn mythic 7. 11. 2018

Fetid Devourer mythic 29. 10. 2018

Vectis mythic 22. 10. 2018

 

Zek’voz, Herald of N’Zoth

mythic 8. 10. 2018

M.O.T.H.E.R. mythic 24. 9. 2018